Deluxe Rent

Autorendi üldtingimused

RENDIKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

Kehtiv juhiluba ja isikut tõendav dokument(Id-kaart või pass) ning kaardiga tasumisel rentniku nimeline pangakaart(krediitkaart või krediitkaardi tunnustega deebetkaart).

Autorenti pakume AINULT EESTI VABARIIGI KODANIKELE või kehtiva EESTI ELAMISLOAGA(Eesti isikukoodiga) residentidele. Autot saab rentida AINULT SEDA EELNEVALT BRONEERIDES MINIMAALSELT PÄEV VAREM selleks,et võimaldada Rendileandjal kontrollida Rentniku andmeid ja sõidukit rendiks ettevalmistada. Vähema ajaga broneerides EI SAA ME GARANTEERIDA AUTO PUHTUST ega SAADAVUST!!! 

RENDILEPING:

Rendilepingule alla kirjutades kinnitab rentnik, et on lepingul toodud tingimustest ning allpool toodud üldtingimustest täielikult aru saanud ning nendega nõustunud.
Sõiduki broneerimisel tingimustega nõustumisel annab rentnik DeLuxe Autorendile õiguse  töödelda tema isikuandmeid krediidivõimelisuse- ja taustakontrolliks.
Rendileandjal on õigus lõpetada leping ühepoolselt ilma kasutamata renditasu tagastamiseta, kui Rentnik on andnud Rendileandjale valeandmeid ja/või kaldub kõrvale lepingutingimuste täitmisest. Rentnik on nõus võlgnevuste mittetasumisel tema andmete ja võlgnevuse avaldamisega avalikes allikates.

RENDIHIND tasutakse enne rendiperioodi algust Rendileandjale pangaülekandega. Kui lepingupooled on tasumisel leppinud kokku hilisema arveldamise, kohustub Rentnik tasuma iga maksmisega hilinetud päeva eest tasumata summalt 2% viivist. Kui sõiduk tagastatakse hiljem kokkulepitud ajast, tasub Rentnik iga ületatud tunni eest 25 EUR. Hilinedes rohkem kui 4 tundi tuleb tasuda terve rendipäeva maksumus. Broneerimisel tasub Rentnik kogu rendihinna ettemaksena. Broneeringutasu moodustab poole Rentniku poolt tasutavast rendihinnast. Sõiduki rentimisest loobumisel 14 päeva või vähem enne kokkulepitud rendiperioodi, on Rendileandjal õigus jätta kogu broneeringutasu tehtud kulutuste ja saamata jäänud renditulu katteks.

TAGATISRAHA tasutakse enne rendiperioodi algust samadel alustel, kui rendihind. Tagatisraha makstakse Rentnikule tagasi 3 tööpäeva jooksul peale rendisõiduki tagastamist, kui Rendileandjal ei ole tagastatava sõiduki kohta pretensioone. Kui Rendileandjal  on pretensioone, jääb tagatisraha eeldatavate kulutuste täielikuks või osaliseks katmiseks Rendileandjale

PIIRATUD KILOMETRAAZ: Sõiduki tavarendihinnas sisaldub 200 km/päevas, matkaautol 300 km/päevas. Soodushinnaga rentimisel pikemal rendiperioodil (nädal ja rohkem või üle XXXX km) sõidetavate kilomeetrite hulk lepitakse Rentniku ja Rendileandja vahel kokku ning kokkulepe fikseeritakse  käesoleva lepingu lisas. Kui Rentnik ületab kokkulepitud kilometraaži rohkem kui lepingu lisas kokku lepitud, kohustub ta tasuma Rendileandjale 0,2 EUR iga ületatud kilomeetri eest .

RENDIPERIOOD algab sõiduki rentimise päeval alates kella 10.00 ja lõppeb järgmise päeva hommikul kell 9.00 sõltumata sellest,mis kell auto rentnikule väljastatakse.

RENTNIKU VASTUTUS õnnetusjuhtumi puhul on 100% juhul kui pole teisiti rendilepingus kokkulepitud. Auto varguse, hävimise või osalise kahjustuse puhul kohustub Rentnik kindlustusfirma poolt mitte kompenseeritaval juhul täies ulatuses tasuma  Rendileandjale tekitatud kahju.

KASKOKINDLUSTUSE saab klient soovikorral juurde osta. Tasustamisel lähtutakse kindlustusseltsi ühe kuu maksumusest.

RENTNIK VÕI TEMAGA VÕRDSUSTATUD ISIK peab omama vastavat juhiluba ja vähemalt kolmeaastast sõidukogemust. Rentniku miinimumvanus on 25 eluaastat. Algaja juhi load ei ole aktsepteeritud. Rentnik ei tohi olla karistatud kiiruseületamiste,joobes juhtimise,varavastaste ja narkokuritegude eest.

Rentniku poolt auto üleandmine  käesolevas rendilepingus mitte volitatud kolmandatele isikutele on KEELATUD ning selle tingimuse rikkumisel on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult leppetrahvi summas kuni 1000 EUR.

 

AUTO ÜLEANDMISEL RENTNIKULE on sõiduk pestud ja seest puhas. Sõiduk tagastatakse samadel tingimustel. Sõiduki tagastamisel ilmnenud keemilise puhastuse või muu värvi, plastik ja metallosi katva mustuse eemaldamiseks suuremat puhastust vajava töö korral, mis ületab 50 EUR, kohustub Rentnik tasuma vastava töö eest esitatud kuludokumendile. Puuduva kütuse maksumus võetakse maha tagatisrahast ja sellele lisandub 15 EUR tankimisteenuse eest.

RENDIHINNAS sisaldub Eesti liikluskindlustus.

RENDIHIND ei sisalda sõiduki rehvide ja velgede purunemisest tekkinud kulutusi. Kõik kulutused, mis sellega kaasnevad ja mida ei hüvita kindlustus, kannab Rentnik.

RENDILEANDJA KOHUSTUB Rentnikule üle andma tehniliselt korras ja puhta ning korrektse dokumentatsiooniga sõiduki või lepingus kirjeldatud sõidukiga vähemalt samaväärse sõiduki. Rendileandja kinnitab, et temale teadaolevalt ei ole renditaval sõidukil mingeid varjatud tehnilisi – või muid rikkeid, mis ei luba antud sõidukit Eesti Vabariigi territooriumil kasutada. Selliste rikete ilmnemisel rendiperioodi jooksul, kohustub Rendileandja kokkuleppel Rentnikuga lahendama ja kõrvaldama antud puudus. Rendileandja kohustub õigeaegselt ja kokkulepitud kohas vastu võtma tagastamisele kuuluv sõiduki.

RENTNIK KOHUSTUB hoolitsema sõiduki eest heaperemehelikult. Rentnik kohustub jälgima  ja korras hoidma sõiduki tehnilist seisukorda (rehvirõhud, välis ja sisevalgustus, klaasipesuvedeliku tase, õli ja jahutusvedeliku tase  jne). Sõiduki korralise tehnilise hoolduse puhul toimetab Rentnik sõiduki Rendileandja poolt määratud hooldustöökotta. Rentnik vastutab täies ulatuses sõidukile tekitatud vigastuste, kahjustuste, auto hävimise või varguse eest ning kohustub hüvitama täies ulatuses Rendileandjale tekitatud kahju juhul, kui autot kindlustanud kindlustusselts ei loe juhtumit  tema poolt kompenseeritavaks. Kindlustusjuhtumi puhul kohustub Rentnik koheselt tasuma omavastutuse piires talle esitatud kahjunõude Rendileandja poolt määratud arveldusarvele või sularahas Rendileandja kassasse. Rentnik kohustub rendiperioodi lõppedes tagastama sõiduki õigeaegselt lepingus märgitud kohta ja üle andma isiklikult Rendileandja esindajale.

AUTOT ON KEELATUD PESTA AUTOMAATPESULATES(HARJAPESU) – AINULT KÄSIPESU!!!

Õnnetusjuhtumi, kahjustuste, varguste puhul, mis on seotud käesoleva rendilepinguga, kohustub Rentnik koheselt teavitama Politseid, Rendileandjat ja vajadusel Päästeametit. Rentnik kohustub kinni pidama kehtivatest seadustest ja eeskirjadest ning tasuma vabatahtlikult ja iseseisvalt kõik seaduste ja eeskirjade rikkumiste eest määratud trahvid. Rendiperioodi kestel, käesoleva rendilepinguga seotud juhtudel, Rentniku poolt tasumata jäetud ja Rendileandjale esitatud trahvinõuded kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale kahekordselt ning tasub maksmisega viivitamise eest viivist ühes päevas 0,5% trahvinõude summast. Rendileandja kohustub koheselt teavitama Rentnikku temale saabunud trahvinõuetest, mis on määratud rendiperioodi jooksul tehtud rikkumiste eest. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu.

Rendisõidukit ei tohi kasutada tasuliste teenuste osutamiseks (takso jms), õppesõiduks, autospordivõistlustel ja treeningutel, haagiste ning teiste liiklusvahendite pukseerimisel, teedeta maastikul. Rendisõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on lubatud ainult juhul, kui rendilepingus on sellekohane lisa ja volikiri. Ilma loata Eesti Vabariigist rendisõidukiga lahkumisel trahv 1000 EUR (tuhat eurot). Rentnikul ei ole lubatud anda rendisõiduki juhtimisõigus üle teistele isikutele välja arvatud Rendileandja poolt kooskõlastatud juhtudel.

Rendisõidukis on KEELATUD SUITSETADA  ja TARBIDA ALKOHOLI ning MUID UIMASTAVAID AINEID!!! Nõude eiramisel trahv 200 EUR!!!